Algemene voorwaarden

Clear-views
Industrieweg 118 B1, B-9032 GENT
info@clear-views.be

 

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.
 2. Kennis en aanvaarding
  1. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.
  2. Clear-Views verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden zowel voorkomend op geschriften, als electronisch van andere partijen.
 3. Tarifering en prijszetting
  1. Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van de lonen en de materialen die op dat moment gelden zodat -indien zij nadien wijzigingen ondergaan- wij onze prijzen, ten alle tijde evenredig kunnen aanpassen. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of op de opdracht.
 4. Bestellingen
  1. Door de ondertekening van onze offerte aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden van Clear-Views als enig geldende, niettegenstaande elke andere bepaling die vermeld is op een bestelling of op enig ander document dat uitgaat van de koper.
  2. Al de offertes van Clear-Views zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand na de offertedatum. Plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen Clear-Views ingeroepen worden.
  3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de bestelling door Clear-Views. Wijzigingen zijn enkel geldig na schriftelijk akkoord. Meer- en minprijzen zullen dan aangerekend worden volgens de laatste prijslijst.
  4. Voor alle aangeboden producten (profielen, glas, krukken, sluitwerk, …) zijn technische specificaties of stalen beschikbaar voor de koper.
  5. De prijzen zijn: geleverd netto, afname vanuit de werkplaats van Clear-Views en zonder plaatsing, tenzij de plaatsing uitdrukkelijk door Clear-Views voorzien is in de getekende offerte.
  6. Een eenzijdige annulatie van een getekende offerte is niet mogelijk. Bij weigering van afname van de bestelde goederen, is steeds de volledige verkoopprijs verschuldigd. Het bovenstaande doet geen afbreuk aan het recht van Clear-Views om de volledige herstelling van de schade te eisen, wanneer die groter blijkt te zijn.
 5. Levertermijn
  1. De levertermijn begint te lopen vanaf het moment dat het schrijnwerk opmeetbaar is voor productie. Voor nieuwbouwwoningen is dit van zodra alle dorpels geplaatst zijn en vanaf het moment dat het gevraagde voorschot betaald is.
  2. De levertermijn, uitgedrukt in aantal weken, wordt individueel met de klant afgesproken.
  3. De afgesproken leveringstermijn begint te lopen wanneer alle productiegegevens gekend zijn.
  4. Iedere wijziging op verzoek van de koper aan een bestelling in uitvoering, doet na aanvaarding ervan door Clear-Views een nieuwe termijn lopen.
  5. De levertermijn wordt steeds geschorst tijdens verlofperiodes en de weerverletdagen.
 6. Beëindiging – gevolgen van de beëindiging – opschorting – overmacht
  1. In geval een gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd door of toegekend aan de klant, alsook in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, heeft Clear-Views het recht alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder motivering te verbreken, zonder dat de klant daarbij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
  2. Clear-Views is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de klant wanneer de overeenkomst werd ontbonden wegens een wanprestatie lastens de klant.
  3. Indien de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt en in het bijzonder niet-betaling van een factuur op de vervaldag, om welke reden dan ook, heeft Clear-Views het recht elke verdere verzending te schorsen, onmiddellijk de betaling van alle uitgevoerde werken op te eisen en het contract te verbreken zonder enige ingebrekestelling.
  4. Indien Clear-Views wegens overmacht of hardship (= onvoorziene omstandigheid buiten de wil om van partijen) in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
  5. Voor elk geval van hardship bij Clear-Views of bij haar leveranciers wordt de levertermijn evenredig verlengd zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen. In geval van overmacht wordt de overeenkomst verbroken, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.
 7. Uitvoering
  1. De klant of zijn gevolmachtigde wordt steeds geacht grondig de ligging en invloeden op zijn gebouw te kennen, alsook de kwaliteit en conceptie van de producten van Clear-Views zoals in de toonzaal gezien, dit alles overeenkomstig de eisen van het Staatslastenboek STS 52 + 38. Indien moet worden voldaan aan bijkomende normen of kwaliteiten, moet dit worden vermeld op de ondertekende offerte (= bestelbon).
  2. Dode wormsteken, kleurverschillen of grillige vormen in de textuur van het hout kunnen niet aanzien worden als een gebrek.
  3. Bij levering/plaatsing zonder lakwerk, zal de klant onmiddellijk na de plaatsing een grond- en eerste eindlaag aanbrengen, zoniet vervalt de waarborg vanwege Clear-Views op windbarsten, vervorming, verkleuring en waterindringing.
  4. Alle maten e.a. gegevens vermeld op een offerte worden steeds aanzien als zijnde productiematen opgegeven door de klant. Enkel wanneer de plaatsing door Clear-Views verzorgd wordt, zal de opmeting ook door Clear-Views worden uitgevoerd.
  5. Clear-Views kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afmetingen opgenomen door de klant, noch voor de wijziging van de afmetingen door werken vanwege derden. Wanneer Clear-Views op de werf de afmetingen krijgt van de aannemer belast met gevelwerken of plaatsing van de dorpels, wordt deze beschouwd als de gevolmachtigde van de klant.
  6. Alle ramen zijn steeds voorzien van standaardbeslag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 8. Levering, verzending en plaatsing
  1. Transportkosten: voor elke hoeveelheid of afstand per rit en per bestelling wordt een prijs per km verrekend. In geval van service na verkoop, wordt eveneens een verplaatsingsvergoeding aangerekend.
  2. De goederen worden altijd verkocht als zijnde geleverd, gekeurd en aangenomen op onze fabriek. Zij zijn steeds betaalbaar voor levering, zelfs indien het transport gebeurt door Clear-Views.
  3. De klant dient bij levering ter plaatse aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en voor het lossen steeds voldoende personeel beschikbaar te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  4. De goederen worden gelost op een plaats die goed berijdbaar/bereikbaar is en aangeduid door de klant, op zijn verantwoordelijkheid voor om het even welke beschadiging bij het lossen.
  5. De klant voorziet op de werf kosteloos elektrische stroom van 220 V.
  6. De plaatsing geschiedt bij voorkeur in één keer, in overeenstemming met het Staatslastenboek STS 52 en Technische Voorlichting (TV) 188 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  7. Clear-Views behoudt zich het recht voor om zijn werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
  8. Montage en demontage gebeurt steeds op of tussen aan ons toevertrouwde materialen (dorpels, muurverankeringen etc) waarvan Clear-Views de kwaliteit en plaatsing niet kan beïnvloeden. Clear-Views is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan deze materialen die optreedt ten gevolge van de normale uitvoering van deze werken.
  9. Binnenafwerking en aanspuiting van de ramen en deuren zijn nooit in onze prijs inbegrepen, tenzij vermeld in de overeenkomst met de klant.
  10. Wanneer op de werf blijkt dat plaatsing niet mogelijk is, omdat de ruwbouw niet klaar of eensluidend is, hanteringmateriaal niet aanwezig is of er andere belemmeringen zijn, zal de klant de kosten van de gedane verplaatsingen door Clear-Views vergoeden.
 9. Betaling
  1. Vanaf de tiende dag na de ingebrekestelling tot afname is van rechtswege een vergoeding verschuldigd voor de opslag van de afgewerkte goederen gelijk aan 25 EUR per dag vertraging.
  2. Bij bestelling is een voorschot verschuldigd van 50% van de totale prijs. Het saldo dient te worden betaald uiterlijk bij de levering, tenzij dit anders uitdrukkelijk werd overeengekomen. Elke betaling gebeurt op voorhand door overschrijving of via electronische betaling.
  3. Alle facturen van Clear-Views dienen binnen de acht dagen na factuurdatum op de door Clear-Views aangewezen wijze voldaan te worden. Na afloop wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn, zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling (toepassing van de wet van 02/08/2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand). De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsinterest verschuldigd zijn ten bedrage van 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend, tot algehele betaling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 15% op het openstaande bedrag, met een minimum van 165,00 EUR en een maximum van 10.000,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten. Clear-Views behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen.
  4. Alle taksen, huidige of toekomstige, BTW of douane kosten door de wet bepaald zijn ten laste van de koper. Wanneer een verlaagd BTW tarief van toepassing is, dient de klant het attest terzake over te maken, zoniet worden eventuele voorschotfacturen die reeds opgemaakt werden aan een verlaagd BTW-tarief, gecrediteerd en herberekend aan het BTW-tarief van 21%.
  5. Elk protest dient via nauwkeurig gemotiveerd protest aangetekend te worden geformuleerd binnen de 7 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur.  De factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is, blijven opeisbaar. Bij afwezigheid van protest zoals hierboven bepaald, erkent de klant de juistheid van de gefactureerde prestaties.
 10. Retentierecht
  1. Clear-Views beschikt over een automatisch retentierecht. De goederen blijven integraal eigendom van Clear-Views zolang ze niet volledig zijn betaald. Bij vertraging in de betaling of bij weigering van de goederen, behoudt Clear-Views zich het recht voor om de goederen terug te nemen waar en bij wie de goederen zich ook bevinden.
  2. Bij gebreke aan integrale betaling, worden er geen attesten aan de koper afgeleverd.
 11. Waarborg en klachten
  1. Volgende bepalingen gelden onverminderd hetgeen de wet dwingend bepaalt ten aanzien van consumenten in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen.
  2. Onderhouds- en slijtagekosten zijn steeds uitgesloten uit de waarborg.
  3. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen van het betwiste stuk. Het vervangen van een onderdeel, verlengt de waarborg niet.
  4. De waarborg gaat nooit verder dan deze aan Clear-Views toegestaan door haar leveranciers van glas, verf, ijzerwerk, enz. Glasbreuk na levering valt nooit onder de waarborg. De waarborg geldt pas na volledige betaling van de door ons geleverde goederen.
  5. De waarborg vervalt nadat de klant de producten van Clear-Views heeft gewijzigd of laten wijzigen door derden.
  6. Geen enkele klacht met betrekking tot zichtbare gebreken, kan worden aanvaard acht dagen na het verzenden van de eindfactuur.
  7. Gedurende de periode van één jaar na de voorlopige oplevering is Clear-Views aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken (vb. fabrieksfouten, beslag en ijzerwaren) die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk, mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever in kennis werd gesteld van het gebrek.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Indien Clear-Views aangesproken worden door derden voor geleden schade zal de klant ons hierin vrijwaren en eventueel in onze plaats de schade vergoeden die in hoofde van de derde werd geleden. De klant neemt alle verantwoordelijkheid in verband met de stabiliteit van de constructie en de inplanting van de door ons uit te voeren werken te zijnen laste. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor werktechnieken die door onze klant aan ons worden opgelegd.
  2. Clear-Views is in elk geval van elke aansprakelijkheid ontslagen wanneer enige schade waarvoor wij worden aangesproken een gevolg is van het feit dat onze klant zijn verplichtingen hoofdens het artikel van de wet op het Welzijn en andere artikelen niet of gebrekkig is nagekomen.
  3. Indien wij desalniettemin aansprakelijk zullen worden gesteld zal deze aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot de directe schade die te wijten is aan onze zware fout of het foutief (of niet) uitvoeren van onze verbintenis behoudens eventuele overmachtsituaties.
  4. Clear-Views kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Elk schadegeval moet aan ons schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de 8 kalenderdagen na haar ontstaan en elke schadebegroting moet terstond aan ons worden meegedeeld.
 13. Bevoegdheid
  1. Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde vredegerechten, rechtbanken of Hoven alwaar de maatschappelijke zetel van Clear-views is gelegen. Zulks onverminderd het recht van Clear-Views om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.
 14. Toepasselijk recht
  1. De overeenkomsten afgesloten met Clear-Views vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
 15. Ongeldigheid – nietigheid- tegenstrijdige bepalingen
  1. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig. Indien Clear-Views in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat daarmee afstand is gedaan van het recht om zich in een ander geval op onderhavige voorwaarden te beroepen.
  2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, geldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 16. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Clear-Views verbindt zich er toe om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van EU Richtlijn 96/46, en, vanaf 25 mei 2018, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BS 05.09.2018), net als elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert, en om ervoor te zorgen dat ook het personeel en onderaannemers deze wetgeving respecteren.
  2. In haar hoedanigheid van “verwerkingsverantwoordelijke” onder deze wetgeving, mag Clear-Views de persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoon- of gsmnummer, adres en/of werfadres en facturatiegegevens, voor rechtspersonen: maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en contactpersoon) van de Klant verwerken voor doeleinden van klantenbeheer, opmaak offertes en uitvoering van het contract, boekhouding/betalingsbeheer en naleving van de wetgeving.
   Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op papier en/of elektronisch (servers, database, toepassingen enz.). Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (uitvoering contract, wettelijke verplichting van de onderneming en uitdrukkelijke toestemming). Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn. Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid op de website www.clear-views.be.
  3. De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Clear-Views doorgegeven worden aan verbonden entiteiten, onderaannemers of aan overheidsinstanties, voor de doeleinden hierboven opgesomd. Clear-Views zal aan alle betrokkenen een recht op toegang geven tot de persoonsgegevens die op hun betrekking hebben en, indien van toepassing, een recht op verbetering of verwijdering van foutieve gegevens, of nog een recht op beperking van de verwerking of op gegevensoverdraagbaarheid, doch enkel voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn, en voor zover een identiteitsbewijs werd verstrekt. Elk individu heeft ook het recht, gratis en op eenvoudig verzoek, om zich te verzetten tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. Vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@clear-views.be.
  4. De klant kan zijn gegevens doorgeven via de website van Clear-Views. Deze gegevens worden door de klant vrijwillig doorgegeven en enkel volgende persoonsgegevens kunnen worden ingevoerd: naam, voornaam, emailadres, telefoon- of GSMnr. Clear-Views behandelt geen gevoelige persoonsgegevens.
  5. Clear-Views zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens door de Klant. De Klant zal Clear-Views in dit verband volledig vrijwaren en schadeloos stellen (ook voor administratieve boetes, claims van betrokkenen, gevolgschade, winstderving, reputatieschade, advocatenkosten, enz.).
 17. Wijziging van de algemene voorwaarden
  1. Clear-Views kan op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen.
  2. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing.